Všetko je vlastne inak.“ – výchovný koncert. Výchovný koncert finalistky ČeskoSlovenskej Superstár Paulíny Ištvancovej o vplyve médií na ľudí a zvlášť deti. Výrazný vplyv médií na jednotlivé stupne psychiky nedospelých sa odráža najmä v ich psychike. Nevhodne štrukturované mediálne produkty bývajú podkladom anxióznych, depresívnych a agresívnych porúch u nedospelých. Podľa médií „kontroverzná“ ale v súčasnosti už obľúbená finalistka ČeskoSlovenskej Superstár Paulína Ištvancová rozpráva o prvých kontaktoch a prácou s médiami a ako ovplyvňujú každého z nás, naše názory a správanie. I ona sama bola ovplyvňovaná médiami až pokiaľ nenazrela do zákulisia a práce médií. V programe odhaľuje skutočnosti, ktoré bežnému „konzumentovi“ nemôžu byť dostupné. Deti, aj staršia mládež počúvajú so zatajeným dychom a často sami diskutujú o svojich negatívnych a pozitívnych vplyvoch rôznych druhov médií, s ktorými sa stretli. Cieľom programu je dosiahnuť kľúčovú zručnosť a schopnosť mladého človeka vyhľadávať a identifikovať v médiách tie informácie, ktoré mu umožnia úspešne sa začleniť do spoločenského, študijného a neskôr pracovného života, efektívne komunikovať s rovesníkmi i dospelými členmi komunity, rozlišovať príležitosti pre osobný rozvoj, byť empatický, rešpektovať kultúrnu rôznorodosť, ľudské práva a pod. Obsah programu: S odvolaním sa na násilie v televízii sa podotýka, že malé deti a mladí ľudia sú náchylnejší napodobňovať násilné správanie, pretože ešte nevedia pochopiť následky vlastného správania a môžu prestať hodnotiť zlé agresívne správanie, ktoré vidia v televízii. Omnoho problematickejší je stret mladých ľudí so skrytými a čoraz lepšie maskovanými pokusmi ovplyvňovať ich hodnotový systém, podporovať konzumné modely správania, propagovať veku neprimerané a spoločensky neakceptovateľné prvky mediálneho obsahu. Médiá nás oberajú o naše vlastne názory, podsúvajú nám tie svoje .Z každej strany je nám podsúvaná umelá dokonalosť v podobe krásnych, bohatých a bezchybných ľudí zvaných celebrity. Na okraj spoločnosti sú odsúvaní tí, ktorí nie sú obdarení toľkou krásou, no zato sú morálne bohatší a vyspelejší. Ako napríklad skutoční umelci, vedci, lekári, učitelia, alebo vlastní rodičia. Porekadlo, že človek je krásny tým, čo má vo vnútri už dávno neplatí a stala sa z neho iba otrepaná fráza. Víťazia povrchné hodnoty s pozlátkou peňazí a majetkového bohatstva. A ako by sa tomu dalo predísť? Náš najsilnejší argument je asi ten, že všetko čo vidím alebo počujem by som mal pochopiť a dokázať posúdiť, či je to správne alebo nie, nehanbiť sa byť iný a lepší ako tí ostatní, mať odvahu byť sám sebou a nebyť bábkou ktorú manipulujú módne trendy. Pri koncipovaní nášho programu sme si uvedomili, že dospievajúci mladý človek hľadajúci vlastnú identitu vníma médiá ako prirodzenú súčasť svojho života. Zväčša však nemá záujem, aby sme ho od vplyvu médií chránili, prípadne autoritatívne určovali, čo z mediálnej produkcie je preňho vhodné a čo mu naopak škodí. Takýto „cenzorský“ prístup sa nikde vo svete nestretol s úspechom. Preto sme sa rozhodli prenechať to na ich vekuprimeranej osobe. Paulína, aj keď je vekom ešte mladá, má už dosť skúseností s médiami a s nimi by sa rada podelila so svojimi rovesníkmi. Počas koncertu spieva piesne zo svojho albumu a taktiež najpopulárnejšie slovenské a svetové hity. Aktívne zapája do spevu aj žiakov. Cieľom výchovného koncertu je ukázať mladým ľuďom, ako rozpoznávať pravdu a nepravdu v médiách. Tým, že program je popretkávaný mnohými piesňami, stáva sa dynamickým a zaujímavým.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com